Huurders Belangen Vereniging Bernardus Wonen

Enquete
O.l.v. de Woonbond heeft een enquete plaatsgevonden. Onder de door de huurders ingevulde enqueteformulieren is tijdens de ALV een loting verricht. De winnaars van de vvv bon ter waarde van € 50,-  zijn:
Rick Vermunt, Predikherenstraat 29, Standdaarbuiten
De heer Cornelissen, Duiventoren 79, Oudenbosch
L. van Geel, LP van Mallandstraat 55, Stampersgat
De heer Kools, Bovendonksestraat 115, Hoeven
U kunt voor het ophalen of verzenden van de cheque contact opnemen met Karin van beers: 06- 463 198 18
Samenvatting enquete lees verderSamenvatting_HBV_Bernardus_Wonen.pdf

Algemene Ledenvergadering 18-04-2016
Het bestuur had op een grote opkomst gerekend vanwege de uitslag van de enquete onder de huurders. Helaas was de opkomst teleurstellend. De heer Ruud van de Boom, nieuwe bestuurder Woonkwartier, stelde zich voor en hield een presentatie wat de doelstellingen zijn voor de komende periode. Vervolgens ging de ALV van start. Elly Schepers is door de aanwezige leden als nieuw bestuurslid gekozen. Het bestuur wenst Elly veel succes.
Enquete
Het bestuur van de HBV Bernardus Wonen heeft besloten onder haar leden (alle huurders van Bernardus Wonen) een enquete te houden (een zogenaamde nul-meting). Doesltelling: Hoe is de dienstverlenging van Bernardus Wonen op dit moment. Een tijdje na de fusie wordt nog een keer gemeten hoe de diensverlening is. Huurders waarvan geen e-mail adres bekend is worden per brief uitgenodigd voor deelname. Via  http://www.woonbondonderzoek.nl/bernarduswonen kunt u meedoen aan de enquete. De rapportage zal op maandag 18 april tijdens de ALV bekend gemaakt worden. Tevens zal de loting plaatsvinden.

Fusie  Bernardus Wonen,Brabantse Waard en Woningstichting Dinteloord
De fusie van de drie corporaties is een feit. De nieuwe organisatie heet Woonkwartier. De 3 huurdersorganisaties zijn o.l.v. de Woonbond aan het inventariseren of een samenwerking mogelijk is. Er hebben indivuduele gesprekken en plenaire overleggen plaatsgevonden. Welke kant het voor de huurdersorganiatie uitgaat is nog niet bekend.

Wooncommissies en complexen
Op maandag 25 januari 2016 heeft het bestuur van de HBV Bernardus Wonen de besturen van de complexen en de commissies uitgenodigd voor een overleg. Doelstelling was kennismaken en wat is de status van de commissies t.o.v. de corporatie en de HBV. De opkomst was groot en het overleg was waardevol. Klik voor het verslag 2016_01_25_verslag_commissies_en_complexen_HBV_voor_website.pdf

 

 


 

Huurder?
Huurdersbelangen
Vereniging Bernardus
Wonen behartigt
uw belangen!

Nieuws
Fusie info
maandag 9 mei 2106De drie huudersorganisaties hebben gezamenlijk overleg met Bestuurder, managers en Anne Hart over alle lopende zaken binnen de nieuwe organisatie Woonkwartier. Samenwerking 3 huurdersorganisatiesO.l.v. medewerker van de Woonbond werkt HBV Bernardus Wonen samen met Woningstichting Dinteloord en Moerdijkse Waard aan een mogelijkheid voor een goede samenwerking. Er zijn interviews met alle bestuursleden onderling gehouden, Er vinden gezamenlijke overleggen plaats om te inventariseren waar de huurdersorgansiaties elkaar kunnen vinden. De volgende afspraak is gepland op woensdag 11 mei 2016.